Регламент за организиране и провеждане на състезанието по ФИЗИКА

 1. Турнирът "За тортата на Директора" по математика, физика и информатика се организира от ученици, които са в дванадесети клас на СМГ ”Паисий Хилендарски”, техните учители и ръковдството на гимназията.
 2. Състезанието е насочено към ученици от 5 до 11 клас включително.
 3. Състезанието е индивидуално. Право на участие имат всички желаещи ученици от 5 до 11 клас, разделени в две основни групи: I (5-6 клас) и II (7-11 клас).
 4. Записването за състезанието се осъществява чрез учител, който предава данните за участниците на организаторите.
 5. Журито се състои от ученици от дванадесети клас на СМГ, които съставят темата на състезанието.
 6. Журито изготвя състезателните теми и критериите за оценяване и ги обсъжда с учителите си. Съставянето на темите и решенията към тях се подготвят при гарантирана конфиденциалност.
 7. Задачите и съответните решения ще бъдат публикувани след състезанието на сайта на СМГ - www.smg.bg.
 8. Състезателните теми за група I се състоят от 15 тестови задачи и 2 задачи с отворен отговор и решение, всичките от които с теоретичен характер.
 9. Всяка тестова задача се оценява с 0 точки при грешен отговор или 1 - при верен, а всяка от задачите с отворен отговор - с максимален резултат 10 точки.
 10. Времето за работа на участниците в група I е 2 часа и 30 минути.
 11. Състезателните теми за група II се състоят от по 2 задачи по материал от Свободно избираемата подготовка – една по теоретична и една по експериментална физика (съответно за съкращения използваме ЗТ – теоретичната задача, и ЗЕ – експерименталната задача)
 12. ЗТ се оценява с между 0 и 30 точки. ЗЕ се оценява с между 0 и 60 точки.
 13. За решаване на задачите на група II се предоставя време от 1 час и 30 минути за ЗТ и 3 часа и 30 минути за ЗЕ.
 14. Резултатът на всеки участник се формира, като сборът от двете задачи.
 15. След първия половин час и от двете част на ЗТ и ЗЕ, изминал след началото на съответната част на състезанието, на участниците се дава възможност да задават въпроси към журито по условията на задачите.
 16. Писмените работи се проверяват от журито. В проверката могат да участват и учители, които не преподават на ученици в съответния клас.
 17. Контестации се подават от участници и/или техни учители в определеното от журито за целта време. Подаването на контестация за всяка задача се извършва след попълване на бланка по образец, подготвена от журито. Разглеждането на контестациите се извършва в присъствието на проверяващите за съответния клас, ученика и/или негов учител. При съгласие върху оценката за задачата, по която е подадена контестацията, журито и подалият контестацията подписват бланката. При несъгласие на оценката от подалия контестация, въпросът се отнася до учител. Решението на учителя е окончателно.
 18. В зависимост от точките във всяка възрастова група, журито определя Голям победител (това е участникът, изкарал най-голям резултат) и призьори.
 19. Наградата призьор се връчва на първите не повече от 50 процента от участниците, които имат най-много точки. Всеки призьор получава първа, втора или трета награда. Тези награди се разпределят в съотношение 1:2:3 съответно.
 20. Организаторите на турнира подготвят протокол с резултатите на явилите се участници, както и списък с имената на призьорите. Имената на победителите ще бъдат публикувани на сайта на СМГ - www.smg.bg.
 21. Организаторите запазват правото си да връчват специални награди.
Регламент по Математика
Регламент по Информатика
Запиши се